Motto školy: ,Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Aktuálně ze školky Všechny aktuality

Zaměření speciální MŠ Třebíč

Jedná se o předškolní zařízení, které poskytuje kvalitní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí s více vadami, mentálním postižením, tělesným postižením, zrakovým a sluchovým postižením, autismem, vadami řeči a poruchami chování.

Vycházíme z toho, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování. Z tohoto důvodu je koncepce MŠ zaměřena na:

  • podporu psychického a fyzického zdraví
  • individuální přístup, malý počet dětí ve třídě
  • rozvoj žádoucí komunikace
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky
  • intenzivní logopedická péče
  • strukturované učení pro žáky s PAS
  • rozvoj individuálních dovedností dle potřeb dítěte
  • fyzioterapie
  • canisterapie
Speciální mateřská škola Třebíč

Do speciální mateřské školy jsou přijímány děti na základě pedagogicko – psychologického vyšetření. A jsou zařazovány do věkově smíšených tříd, což jim pomáhá vytvářet sociální vztahy.