Drobečková navigace

Úvod > O škole > Info

Info

Mateřská škola vzdělává dle Školního vzdělávacího programu "Učíme se hrou".

V mateřské škole se nachází tři třídy s konkrétním zaměřením podle druhu znevýhodnění. První třída, která se nachází v přízemí budovy je obsazována převážně dětmi s tělesným a kombinovaným postižením, další dvě třídy jsou v poschodí. Druhá třída je převážně pro děti se smyslovými vadami, třetí třída je určena dětem s poruchami autistického spektra. V budově se nachází ještě další organizace a tou je Denní centrum Barevný svět, z. ú.

Rovněž školní zahrada je zařízena tak, aby dětem poskytovala dostatečný a bezpečný prostor k relaxaci, ale i ke zlepšování tělesné kondice.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vytváří si svůj „Školní vzdělávací program“ a „Třídní vzdělávací programy“. Dále má vypracován „Speciální vzdělávací program“ k jednotlivým druhům postižení. Plánování je podle jednotného vzdělávacího projektu školy a jednotlivých témat.

Průběh dne je v mateřské škole rozdělen do několika fází. Po příchodu dětí do MŠ probíhají spontánní činnosti dle jejich zájmu. Následují tělovýchovné činnosti na podporu zdravého růstu, hygiena a svačina. Další fází je ranní kruh kde probíhá seznamování s novými poznatky, opakování a procvičování. Dále jsou děti seznámeny s činnostmi v centrech aktivit ve třídě, kde probíhají skupinové činnosti a které si potom děti vybírají dle svého zájmu a plní v nich stanovené úkoly. Kolem půl 10 se připravují na odchod ven. Poté přichází oběd
a odpočívání.

V rámci dopoledních aktivit provádí odborný fyzioterapeut s dětmi rehabilitace a terapeutická cvičení na základě doporučení odborných lékařů. Oční cvičení(ortoptická a pleoptická) jsou prováděna odbornicí na speciálních přístrojích (stereoskop, cheiroskop, CAM, Prizmatická skla,…). U rehabilitace jde především o Vojtovu metodu, Bobathovu metodu, reflexní a uvolňovací cvičení. Logopedka společně s asistentem logopeda provádí diagnostiky a nápravu řeči. Dále je k dispozici místnost pro rehabilitaci, relaxaci, kabinety pro individuální výchovně vzdělávací práci.

Ve speciální mateřské škole s dětmi pracuje 7 pedagogických pracovníků se specializací speciální pedagog a 4 asistenti pedagoga.  Škola má 2 provozní zaměstnance (školnici a uklízečku), ty se starají jednak o čistotu školy, školnice zároveň na dohodu o výdej jídel a mytí nádobí jako pomocná kuchařka.

SpMŠ těsně spolupracuje s Denním centrem Barevný svět, z. ú., který pro ni zajišťuje výše uvedenou rehabilitaci, svoz dětí s tělesným znevýhodněním, ortoptiku a logopedii. Dále MŠ spolupracuje s MUDr. Kousalíkovou, PaedDr. Dusilovou, MUDr. Grégrovou a SPC Jihlava i SPC Třebíč, Březejc a Znojmo, ale i s PPP Třebíč.